Upprop: UPPROP FRÅN PSYKOLOGER INOM ARBETSFÖRMEDLINGEN

UPPROP FRÅN PSYKOLOGER INOM ARBETSFÖRMEDLINGEN

 

En konsekvensanalys av de förändringar som planeras och genomförts vad gäller psykologernas roll, uppdrag och metoder.

 

Nuvarande psykologarbete

Psykologer inom arbetsförmedlingen används ofta för att klargöra en arbetssökandes arbets- eller studieförutsättningar. Uppdraget baserar sig på de kartläggningssamtal arbetsförmedlare har, där information framkommit om misstänkta eller faktiska funktionsnedsättningar, psykiskt eller inlärningsmässigt, och som antas påverka en persons förutsättningar för arbete eller studier. Psykologen träffar den arbetssökande och genomför en arbetspsykologisk utredning (APU). Denna utmynnar i en bedömning av en persons förmågor med avseende på såväl resurser som begränsningar relativt arbete och studier. Rekommendationen innefattar även en vägledning mot för individen lämpliga mål.

Den arbetspsykologiska utredningen syftar till att hjälpa arbetsförmedlare att ge den arbetssökande rätt stöd i det fortsatta arbetssökandet mot realistiska och välgrundade mål. Arbetsförmedlingens åtgärder för den sökande har blivit mer träffsäkra när individens tillgångar och funktionsnedsättningar och svårigheter blivit klargjorda.

Genom att tidigt identifiera arbetssökandes stödbehov, har tiden i öppen arbetslöshet kunnat minimeras till förmån för aktiva åtgärder och anpassade arbetsplatser. Matchningen av funktionsnedsatta har därmed blivit effektivare. Den arbetspsykologiska utredningen har också inneburit att sökandes behov av stöd från våra samarbetspartners inom vård, socialtjänst eller hos upphandlade externa aktörer identifierats.

 

Förändringar av psykologers roll tjänsteutbud och metoder.

De förändrade direktiv som kommit gällande arbetspsykologers yrkesroll, tjänster och metoder, innebär på sikt att Arbetsförmedlingens psykologer inte kan erbjuda tjänsten att klargöra sökandes arbetsförutsättningar. Detta blir en följd av de förändringar som gjorts vad gäller de tester psykologerna tidigare haft till sitt förfogande för att fastställa generella och specifika inlärningssvårigheter, samt psykisk funktionsnedsättning. Istället kommer psykologens arbete fortsättningsvis att fokusera på tjänsterna vägledning och matchning.

Utredningar som skall ge underlag för att fastställa de funktionsnedsättningar som nämnts, kommer framöver att göras inom öppenvårdspsykiatrin, vuxenhabiliteringen eller hos annan upphandlad aktör. Eftersom vården har betydligt snävare definitioner av vilka personer som har ett utredningsbehov, så kommer många sökande hamna mellan stolarna och arbetsförutsättningarna blir aldrig klargjorda och därmed inte heller stödbehovet hos arbetssökande med funktionsnedsättningar. Vi befarar att detta leder till ökade volymer inom garantierna.

Vi befarar också att personer med omfattande stödbehov kommer betraktas som självgående och matchningsbara med traditionella metoder och att de kommer erbjudas den lägre grad av service som gäller för de icke prioriterade grupperna. Med tanke på den dagsaktuella debatten om kvalitén på insatser från av arbetsförmedlingen upphandlade aktörer, känner Vi också en oro över vilka aktörer som kommer att svara på anbud gällande psykologiska utredningstjänster och för den kvalité utredningarna kommer att hålla.       

Psykologen som för vägledande samtal med arbetssökande, kommer i en framtid att avstå från ett klargörande av arbetsförutsättningarna och hänvisa till upphandlade aktörer, vilket kan komma att generera mindre realistiska yrkesvalsidéer och utbildningsplaner. Sökande med behov av mycket stöd genom ex supported employment och anpassade arbetsuppgifter, kommer att få vänta länge på det rätta stödet, då utredningsunderlagen från externa aktörer skall inväntas. Det är i dagens läge inte ovanligt med väntetider på 1-2 år för utredningsinsats genom öppenvårdspsykiatri eller vuxenhabilitering gällande ex neuropsykologiska funktionsnedsättningar som ADHD eller Autismspektrumstörning.

Arbetsförmedlingen som arbetsgivare för psykologer, åtnjuter ett högt anseende sedan länge. De förändringar som planeras för psykologrollen och de inskränkningar som kommer att göras vad gäller tillgängliga tjänster och metoder, särskilt vad gäller tillgången på adekvata testinstrument, kommer att medföra att arbetet som psykolog vid arbetsförmedlingen blir mindre kvalificerat och tappar attraktionskraft.  

 

Psykologförsörjningen i en framtid

Med psykologkårens nuvarande åldersstruktur, hotar svårigheter att rekrytera kompetenta psykologer och risk för vakanta tjänster. Det innebär också svårigheter att behålla den kompetens som redan finns. Budgetinskränkningar som redan idag innebär att verksamheten inte kan behålla de PTP psykologer som utbildats, gör situationen än värre.

Vi är inte säkra på att viktiga beslutsfattare inom arbetsförmedlingen har kunskap om de konsekvenser som förändringarna av psykologrollen innebär, därför vill vi samla psykologer inom arbetsförmedlingen som delar vår uppfattning till ett upprop.

 

Uppropet startade i Eskilstuna 2013-04-29 

 

 

Initiativtagare: Svala Firus Waltersson

 

 

Undertecknas

Fyll i formuläret nedan och klicka på "Skriv på uppropet!" för att underteckna ovanstående upprop. Namn och ort är obligatoriska uppgifter.

Du får gärna uppge din e-postadress och eventuell hemsida. Din e-postadress visas inte för andra besökare, men du kan komma att få nyhetsbrev av uppropets initiativtagare. Om du har en gravatar så syns den vid din underskrift.

 

Namn (och titel):Ort:
E-postadress:Hemsida:

 

1.Anna Malmsten
AR Järfälla
2.Svala Firus Waltersson (leg. psykolog)
Eskilstuna
3.Sanna Väisänen
Eskilstuna
4.Agneta Satrell leg psykolog
Eskilstuna
5.Henrik Wiklund Psykolog
Eskilstuna
6.Leif Thureval, leg. psykolog
Södertälje
7.Ann Helmfrid, leg. psykolog
Katrineholm
8.Fredrik Besnard (Leg. psykolog)
Eskilstuna
9.Roger Westerman leg.Psykolog
Eskilstuna
10.Hanna Samuelsson (PTP-psykolog)
Södertälje
11.Ragnhild Töndevold, leg. psykolog
Katrineholm
12.Susanna Göterstad
Strängnäs
13.Pär Björkdahl, leg. psykolog
Södertälje
14.Markku Höjlind Psykolog
Mora
15.Michael Sandsjö Leg Psykolog
Mora
16.Peter Bergman Med Dr, Leg Psykolog
Haninge
17.Linn Svedling leg psykolog
Norrköping
18.Elin Murphy (leg. psykolog)
Nässjö
19.Gunnar Vingen Leg Psykolog
Nyköping
20.Ina Pihlflyckt (leg.psykolog)
Stockholm
21.Gun Johansson, leg. Psykolog
Gällivare
22.Gunilla Södermark leg psykolog
Umeå
23.Hannele Hallberg Leg Psykolog
Jönköping
24.Lena Wikberg, leg psykolog
Haninge
25.Sanna Carlsson leg psykolog
Boden
26.susanna petersson
karlstad
27.sabina lofgren psykolog
västerås
28.Pierre Hybbinette psykolog
Västerås
29.Anneli Thelin leg psykolog, specialist i neuropsykologi
malmö
30.Anders Olsson (leg. psykolog)
Ljungby
31.Mats Nygren Psykolog
Västerås
32.Carina Johansson Psykolog
Värnamo
33.Betti Lukic, leg. psykolog
Västerås
34.Martin Hemmingsson, leg. psykolog
Södertälje
35.Susanna Perä, leg psykolog
Västerås
36.Tommy Björkman
Kalmar
37.Marcus Lind, legitimerad psykolog
Upplands Väsby
38.Beatrice Meroño Broberg, leg.psykolog
Haninge
39.Désirée Lindgren
Gävle
40.Anneli Blom, leg. psykolog
Stockholm
41.Ewa Werthén leg psykolog
Göteborg
42.Sune Norlund leg psykolog
örnsköldsvik
43.Gunnar Vilson leg Psykolog
Lycksele
44.Ellinor Bånkestad, ptp-psykolog
Motala
45.Maria Nilsson leg psykolog
Umeå
46.Jens Strömander psykolog
Täby
47.Kerstin Svensson, leg psykolog
Hässleholm
48.Anna-Stina Geust leg.psykolog
Upplands Väsby
49.Jan Hjärpe, leg. psykolog
Linköping
50.Eva Eriksson
Västerås
51.Rigmor Viksten, Leg. psykolog, Specialist i neuropsykologi
Umeå
52.Moa Engström, leg. psykolog
Sundsvall
53.Marianne Edin Leg. Psykolog
Sundsvall
54.Eva Kilander Leg psykolog
Karlstad
55.Ing-Marie Nilsson, leg psykolog
Karlskrona
56.Jonna Björnheden leg. psykolog
Malmö
57.Alexandra Sourander, Leg.psykolog
Lund
58.Johanna Sandström, Leg. Psykolog
Umeå
59.Leg.psykolog Jan-Erik Schill
Visby
60.Per-Eric Salomonsson/ Psykolog
Kalmar
61.Henrik Brodin, leg. psykolog
AR Malmö
62.Carl Wiström Leg psykolog
Östersund
63.Anna-Maj Strindberg
Botkyrka-Salem
64.David Kennberg, Leg. Psykolog
Malmö
65.Per Danielsson, leg. psykolog
AR Jönköping
66.Susanne Rosenhagen psykolog
Spånga Tensta
67.Petra Larsén leg psykolog
Uppsala
68.Tina Nilsson Granberg leg. psykolog
Sundsvall
69.Sara Engdahl leg psykolog
Uppsala
70.Maija Kostela-Höglund leg. psykolog
Uppsala
71.Edgar Centeno, Leg.psykolog
Trollhättan
72.Bengt Widenfalk leg. psykolog
Sunsvall/Ånge
73.Linnea Larsson Holm leg. Psykolog
Gävle
74.Marianne Mäki, leg.psykolog
Haparanda
75.Rebecca Gustafsson, leg psykolog
Umeå
76.Bozena Fatyga leg psykolog
Spånga - Tensta
77.Håkan Konnberg leg psykolog
Kungälv
78.Monika Elworth (leg.psykolog)
Umeå
79.Birgitta Mårtensson leg psykolog
Gävle
80.Helen Hadefors.leg.psykolog
Göteborg
81.Eva Blisson Leg Psykolog
Västerås
82.Kristina Hurtig Leg psykolog
Tierp
83.Charlotte Iggander, leg. psykolog
AF Rinkeby-Kista
84.Daniel Dagobert (Leg. psykolog)
Örebro
85.Elin Häggqvist (leg psykolog)
Borlänge
86.Gunilla Porshed (leg.psykolog
Karlskrona
87.Elisabeth Pernby leg psykolog
Stockholm
88.Maria Bergström, leg psykolog
Linköping
89.Justyna Zylinska, leg. psykolog
Södertälje
90.Maria Henriksson Leg.psykolog
Växjö
91.Lillot Hassnert leg psykolog
Göteborg
92.Anna Leiler, leg psykolog
Östersund
93.Lilian Johansson leg.psykolog
AR Järfälla
94.Sally Fogelberg leg. psykolog
Spånga Tensta
95.Therese Bendelin, Leg psykolog
Växjö
96.Niklas Nilsson, leg. psykolog
Luleå
97.Gun Lindqvist
Boden
98.Håkan Frizén
Växjö
99.Maria Engström
Järfälla
100.Thomas Holm leg psykolog
Malmö
101.Bodil Rensfelt Fahlander Leg. Psykolog
Luleå
102.Juliana Moraes
AR Järfälla
103.Ewa Rosberg leg psykolog
Östersund
104.Klara Ekelund Leg. Psykolog
AF Spånga Tensta
105.Maria Emanuelsson Leg. psykolog
Huddinge
106.Evelin Wengelå, leg. Psykolog
Gävle
107.Gunnar Sandström, leg psykolog
Angered
108.leg psykolog Lisbet de Besche
Visby
109.Susanne Bertilsson
Göteborg
110.Katrine Pettersson, leg.psykolog
Luleå
111.A-C Zackariasson, leg.psykolog
Göteborg
112.Sofia Lindberg leg. Psykolog
Mjölby
113.Lasse Andersson
AR Gävle
114.Anette Blomqvist
Malmö
115.Solveig Segerstéen, leg. psykolog
Malmö
116.John-Anders Gustafsson leg psykolog
Kungälv
117.Sinikka Lampinen, Leg psykolog
Kalix
118.Fredrik Lindstrand (leg. psykolog)
Kristianstad
119.Charlotte Melbacke Rosén
Västervik
120.Nancy Wallinder leg psykolog
Västerås
121.Göran Östling psykolog
västerås
122.Börje Ljunggren Psykolog
Uppsala
123.Irene Kolsrud Leg Psykolog
AR Mölndal
124.Emma Jarbo, PTP-psykolog
Växjö
125.Månika Morén Burström
Skellefteå
126.Helen Tollin
Gävle
127.Noomi Parnegård(leg psykolog)
Eskilstuna
128.Kerstin Bolander leg.psykolog
Växjö
129.Mirka Kowalski, leg. psykolog
AR Malmö
130.Maria Seger, leg psykolog
Sundsvall
131.Maria Vikdahl Leg psykolog
Umeå
132.Ewa Hjerpe
Stockholm
133.Mattias Delling, leg. psykolog
Malmö
134.Cornelia Sabelström Levander
Stockholm
135.Fredrik Edfalk
Göteborg
136.Anders Hagström, ptp-psykolog
Skövde
137.Anna-Lena Karlsson Leg. psykolog
Norrköping
138.gunilla bertelsen leg.psykolog
skövde
139.Laila Andersen, psykolog
Örebro
140.jan bratt leg.psykolog
östersund
141.Mervi Karman
Uppsala
142.Robert Sporre, Utbildningsledare
Finspång
143.carina (psykologi A)
vallentuna
144.Erik Jakobsson, psykologstudent
Umeå
145.Jennie Silnes (leg. psykolog)
Västerås

 

Uppropet startades
2013-04-29

 

Sprid budskapet

 

Kommentarer


Ansvarig för detta upprop är . Kontakta denne om du anser att en underskrift ska tas bort eller har frågor om uppropet. Rapportera stötande, oseriösa eller på annat sätt olämpliga upprop till abuse. Upprop.nu tar inte bort eller ändrar underskrifter. Publicerade upprop kan ej heller ändras, varken av uppropets initiativtagare eller Upprop.nu. Underskrifter kan ej tas emot via e-post.

Upprop.nu tar inte ställning i de namninsamlingar som skapas med hjälp av tjänsten, och kan ej heller svara på frågor om individuella namninsamlingar eller underskrifter, men förbehåller sig rätten att utan förvarning radera material som bedöms vara oseriöst, olagligt, eller på annat sätt olämpligt för publicering.

Upprop.nu är utvecklad av @tstorm.

MediaCreeper Creeper